ความรู้ใหม่-วิธีการเชื่อมต่อสวิตช์สลับ

1.คำจำกัดความ

Toggle switch, also known as a switch, is an electronic switch. It usually consists of a button and a corresponding circuit. The button is typically composed of a spring and a movable contact. When the button is pressed, the contact touches the fixed contact, closing the circuit; when the button is released, the spring returns the contact to its original position, breaking the circuit. Toggle switches are commonly used in control circuits for electronic devices such as TVs, stereos, and computers, with advantages such as small size and convenience. There are three common types of toggle switches: single-pole single-throw (SPST) ,single-pole double-throw(SPDT) and double-pole double-throw (DPDT).

 

ความรู้ใหม่-วิธีการเชื่อมต่อสวิตช์สลับ

2.สวิตช์ทำงานอย่างไร?

หลักการทำงานของสวิตช์สลับจะขึ้นอยู่กับหลักการของหน้าสัมผัสทางกล เมื่อกดปุ่ม สปริงภายในปุ่มจะเลื่อนจากตำแหน่งที่ปล่อยไปยังตำแหน่งที่กด ทำให้หน้าสัมผัสแบบเคลื่อนที่ได้บนปุ่มสัมผัสกับหน้าสัมผัสคงที่ ทำให้เกิดวงจร เมื่อปล่อยปุ่ม สปริงจะคืนปุ่มไปยังตำแหน่งที่ปล่อย ส่งผลให้หน้าสัมผัสแบบเคลื่อนย้ายได้บนปุ่มแยกออกจากหน้าสัมผัสคงที่ ส่งผลให้วงจรขาด

The mechanical contacts of a toggle switch are usually made of metal materials such as copper and silver, which have good conductivity and mechanical strength and can withstand thousands of pressing operations. When the button is pressed, the movable contact touches the fixed contact, forming a low-impedance circuit; when the button is released, the movable contact separates from the fixed contact, cutting off the circuit. This design of mechanical contacts makes toggle switches have good electrical performance and mechanical reliability, and therefore, they are widely used in many electronic devices.

ควรสังเกตว่าเนื่องจากหน้าสัมผัสเชิงกลของสวิตช์สลับทำจากวัสดุโลหะ การใช้งานในระยะยาวอาจทำให้เกิดปัญหา เช่น ออกซิเดชันของหน้าสัมผัสและการสึกหรอ ส่งผลให้ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าลดลงหรือแม้กระทั่งความล้มเหลว ดังนั้นเมื่อใช้สวิตช์สลับ สิ่งสำคัญคือต้องเลือกคุณภาพและอายุการใช้งานที่เหมาะสม และดำเนินการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

ความรู้ใหม่-วิธีการเชื่อมต่อสวิตช์สลับ

3.The structure of atoggleswitch

ปุ่ม: โดยปกติแล้วจะเป็นปุ่มกลมหรือสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่ใช้เปิดใช้งานสวิตช์ด้วยตนเอง ปุ่มอาจทำจากวัสดุ เช่น โลหะ พลาสติก หรือยาง

กลไกสวิตช์: กลไกสวิตช์ตั้งอยู่ภายในสวิตช์ปุ่มกดและประกอบด้วยชุดหน้าสัมผัสโลหะและสปริง เมื่อกดปุ่ม กลไกสวิตช์จะปิดหรือเปิดหน้าสัมผัส จึงเป็นการเปิดหรือปิดวงจร

กล่องหุ้ม: กล่องหุ้มเป็นชั้นป้องกันภายนอกของสวิตช์ปุ่มกด ซึ่งโดยทั่วไปทำจากพลาสติกหรือโลหะ กล่องหุ้มสามารถป้องกันสวิตช์ปุ่มกดจากความเสียหายหรือการปนเปื้อนได้

สปริง: สปริงเป็นส่วนสำคัญของกลไกสวิตช์ที่ให้แรงดีดกลับแก่ปุ่ม ทำให้มั่นใจได้ว่ากลไกสวิตช์สามารถเปิดหรือปิดหน้าสัมผัสได้ทันเวลา

เทอร์มินัล: เทอร์มินัลเป็นส่วนเชื่อมต่อทางไฟฟ้าของสวิตช์ปุ่มกด ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ด้านล่างหรือด้านข้างของสวิตช์ ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับวงจร

4.การจำแนกประเภท

 1. การจำแนกประเภทตามจำนวนหน้าสัมผัส: สวิตช์สลับสามารถแบ่งออกเป็นแบบ single-pole single-throw (SPST), double-pole double-throw (DPDT) และประเภทอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าสัมผัสของสวิตช์
 2. การจำแนกประเภทตามประเภทของวงจร: สวิตช์สลับสามารถแบ่งออกเป็นสวิตช์สลับ ONON, สวิตช์สลับ ON OFF ON, สวิตช์สลับ ON OFF และประเภทอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อวงจรของสวิตช์
 3. การจำแนกตามลักษณะ: สวิตช์สลับสามารถแบ่งออกเป็นสวิตช์ที่มีรูปร่างแตกต่างกัน เช่น ทรงกลม สี่เหลี่ยม และสี่เหลี่ยม ขึ้นอยู่กับลักษณะของสวิตช์
 4. การจำแนกประเภทตามวิธีการติดตั้ง: สวิตช์สลับสามารถแบ่งออกเป็นประเภทสกรู ประเภทพิน และวิธีการติดตั้งอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งของสวิตช์
 5. การจำแนกประเภทตามการแสดงแสง: สวิตช์สลับสามารถแบ่งออกเป็นสองสถานะ มีหรือไม่มีไฟก็ได้ โดยปกติสวิตช์แบบมีไฟจะใช้ในสถานการณ์ที่ต้องระบุสถานะสวิตช์ เช่น สวิตช์เปิดปิดของทีวี
 6. การจำแนกประเภทตามลักษณะทางไฟฟ้า: สวิตช์สลับสามารถแบ่งออกเป็น DC, AC, ความถี่สูง, ป้องกันการระเบิด และประเภทอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะทางไฟฟ้าของสวิตช์

5.How to extend the service life of a toggle switch:

 1. Avoid excessive use: long-term and frequent use may cause the mechanical contacts of the toggle switch to wear out, so it is important to avoid excessive use and minimize unnecessary pressing operations.
 2. การทำความสะอาดเป็นประจำ: สวิตช์แบบสลับอาจปนเปื้อนด้วยฝุ่น จาระบี และมลพิษอื่นๆ ในระหว่างการใช้งาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นผิวสวิตช์และหน้าสัมผัสทางกลเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานเป็นปกติ
 3. Prevent moisture: The mechanical contacts and circuits inside toggle switches may be damaged by moisture, so it is important to prevent the switch from getting wet. Especially when using the switch in a humid environment, it is important to take precautions.
 4. ใช้แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสม: สวิตช์สลับมักจะมีช่วงแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟที่กำหนด หากใช้แรงดันไฟฟ้าเกินช่วงนี้อาจทำให้สวิตช์เสียหายได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเลือกแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม
 5. เปลี่ยนสวิตช์ที่เสียหาย: หากสวิตช์สลับเสียหาย เช่น การสึกหรอของหน้าสัมผัสทางกล การเกิดออกซิเดชันของหน้าสัมผัส และปัญหาอื่นๆ จำเป็นต้องเปลี่ยนสวิตช์ที่เสียหายทันเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการทำงานปกติของวงจรทั้งหมด

6.Here are the specific operating methods:

อันดับแรก เราควรเตรียมแบตเตอรี่ ไฟ LED สองดวงสำหรับอุปกรณ์จำลอง สวิตช์ขนาดเล็ก และสายไฟหลายเส้น

ความรู้ใหม่-วิธีการเชื่อมต่อสวิตช์สลับ

สวิตช์ชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับสวิตช์รูปเรือและสามารถใช้ควบคุมอุปกรณ์ได้ด้วยการสลับสวิตช์ หลังจากเชื่อมต่อสวิตช์และอุปกรณ์แล้ว อุปกรณ์ทั้งสองจะเชื่อมต่อแบบขนานและไม่มีผลกระทบต่อกัน นี่คือแผนภาพการเดินสายไฟสวิตช์เปิดปิด:

ขั้นแรก เชื่อมต่อขั้วบวกของแบตเตอรี่เข้ากับพินทั่วไป (C) ของสวิตช์สลับ เชื่อมต่อพิน NO เข้ากับ LED 1 จากนั้นเชื่อมต่อปลายอีกด้านของ LED 1 เข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ จากนั้น เชื่อมต่อพิน NC เข้ากับ LED 2 และสุดท้ายเชื่อมต่อปลายอีกด้านของ LED 2 เข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่

 

ความรู้ใหม่-วิธีการเชื่อมต่อสวิตช์สลับ

เมื่อสวิตช์ถูกสลับไปที่ตำแหน่ง NC ไฟ LED 1 ที่ปลายด้านนั้นจะสว่างขึ้นและอุปกรณ์ 1 จะเริ่มทำงาน

ความรู้ใหม่-วิธีการเชื่อมต่อสวิตช์สลับ

เมื่อสลับสวิตช์อีกครั้งและขั้วต่อ NO ปิดอยู่ ไฟ LED 2 จะสว่างขึ้น อุปกรณ์ 2 เริ่มทำงาน ไฟ LED 1 ดับ และอุปกรณ์ 1 หยุดทำงาน

ความรู้ใหม่-วิธีการเชื่อมต่อสวิตช์สลับ

7.สถานการณ์การใช้งาน

สวิตช์สลับมักใช้เพื่อควบคุมสถานะเปิด/ปิดของวงจรในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เช่น ไฟ LED ลำโพงขนาดเล็ก ซาวด์เอฟเฟกต์ โคมไฟตั้งโต๊ะ และของเล่นอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากมีขนาดเล็กและง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน จึงมีประโยชน์อย่างมากในการควบคุมสถานะสวิตช์วงจรในพื้นที่ขนาดเล็ก

ข้อดีอย่างหนึ่งของสวิตช์สลับขนาดเล็กคือมีขนาดเล็กและสามารถใช้ได้ในพื้นที่จำกัด นอกจากนี้ ยังมักทำจากวัสดุที่ทนทาน และทนทานต่อการทำงานหลายอย่างโดยไม่เสื่อมสภาพหรือเสียหาย ติดตั้งและใช้งานง่าย ทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับโครงการอิเล็กทรอนิกส์ DIY

เนื่องจากความน่าเชื่อถือและความสะดวกในการใช้งาน สวิตช์สลับขนาดเล็กจึงสะดวกมากในการใช้งานหลายอย่าง ตัวอย่างเช่นสามารถใช้กับเครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ อุปกรณ์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังใช้สำหรับควบคุมสวิตช์วงจรในเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ และระบบเสียง

โดยสรุป สวิตช์สลับขนาดเล็กเป็นสวิตช์ขนาดเล็ก ใช้งานได้จริง และเชื่อถือได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ข้อได้เปรียบ ได้แก่ ความง่ายในการติดตั้งและการใช้งาน ความทนทานที่ดี และความเหมาะสมสำหรับพื้นที่จำกัดและสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย

ความรู้ใหม่-วิธีการเชื่อมต่อสวิตช์สลับ

กรอกของฉัน แบบฟอร์มออนไลน์.